-1282 r. - Pierwsza historyczna wzmianka o Krośnie. W dokumencie księcia krakowskiego Leszka Czarnego wystawionym dla biskupstwa lubuskiego Krosno zostało wymienione jako jedno z 34 posiadłości biskupstwa.
-ok. 1300 r. - powstaje pierwsza budowla sakralna w Krośnie (obecnie prezbiterium Kościoła Franciszkanów).
-1340 r. - w wyniku przyłączenia Rusi Halickiej przez Kazimierza Wielkiego Krosno trwale weszło w skład Korony.
-1342 r. - Powstanie parafii krośnieńskiej. Początek budowy krośnieńskiej Fary.
poł. XIV w. - Kazimierz Wielki lokuje miasto na prawie niemieckim.
-1365 r. - Kazimierz Wielki zezwala na wybudowanie w mieście postrzygalni i ram sukienniczych.
-1367 r. - Pierwsze wzmianki o wznoszeniu obwarowań miejskich. Również w tym samym roku Kazimierz Wielki potwierdza sprzedaż dziedzicznego wójtostwa w Krośnie przez dotychczasowych wójtów Michała i Janusza na rzecz Peszka z Tarnowa.
-1399 r. - Miasto Krosno otrzymuje od Władysława Jagiełły grunty wsi Szczepańcowa Wola.
-1403 r. - Krośnieński cech rzeźników otrzymuje statut. Jest to jeden z najstarszych dokumentów cechowych zachowanych w Polsce.
-1413 r. - W Krośnie istnieją dwie szkoły.
-wiek XV - Krosno staje się znaczącym ośrodkiem produkcji płócien i barchanów. Na przedmieściu krakowskim powstaje kościół i szpital Św. Ducha.
-1460 r. - Wybudowanie na Zawodziu kościoła pw. Św. Wojciecha.
-1461 r. - Kazimierz Jagiellończyk zezwala na wybudowanie w mieście drewnianego wodociągu prowadzącego z ujęcia wody na Lubatówce. Był to jeden z pierwszych wodociągów miejskich w Polsce. Wodociąg funkcjonował do początku XIX w.
-1473 i 1474 r. - Zwycięskie odparcie przez Krosno dwóch najazdów węgierskich.
-1482 r. - Miasto dziesiątkuje zaraza.
-1500 r. - Krosno trawi groźny pożar.
-wiek XVI - Okres największego rozkwitu i znaczenia miasta. Krosno zostaje otoczone podwójnym łańcuchem murów miejskich jako jedno z niewielu miast w Polsce. Miasto jest silnym ośrodkiem handlu, przede wszystkim suknem oraz winem węgierskim. Krosno liczy ok. 4 tys. mieszkańców.
-1523 r. - Rada Miejska wykupuje wójtostwo z prywatnych rąk za kwotę 2400 florenów.
-1530 r. - Powstanie w Krośnie zboru luterańskiego.
-lata 30. XVI w. - Rozpoczęcie budowy zewnętrznej linii murów obronnych od strony południowej i zachodniej.
-1559 r. - Zygmunt August nadaje miastu prawo składu towarów przywożonych z Węgier, ustanawia trzeci jarmark, przyznaje dochody z podatku od trunków na budowę murów miejskich.
-1614 r. - Sprowadzenie do Krosna jezuitów, którzy w krótkim czasie organizują renomowane kolegium.
-1618 r. - W dziele G. Brauna i F. Hogenberga "Civitates orbis terrarum" zostaje zamieszczony widok Krosna.
-1638 r. - Gwałtowny pożar w mieście.
-1638 - 1646 r. - Gruntowna przebudowa kościoła farnego.
-1656 r. - Powracający do Polski Jan Kazimierz zatrzymuje się w mieście i stąd wydaje manifest wzywający chłopów do walki ze Szwedami.
-1657 r. - Miasto zwycięsko odpiera najazd wojsk Rakoczego.
-1661 r. - Jan Kazimierz wydaje przywilej na dwa nowe jarmarki w mieście.
-wiek XVIII - Okres powolnego upadku miasta. Stopniowa likwidacja murów miejskich. Upadek handlu i rzemiosła.
-1753 r. - Sprowadzenie do miasta zakonu Kapucynów, którzy na placu na zewnątrz linii obwarowań miejskich wznoszą kościół i klasztor (budowę ukończono w 1811 r.).
-1764 r. - Stanisław August Poniatowski potwierdza przywileje dla miasta.
-1772 r. - Na skutek I rozbioru Polski Krosno zostaje zajęte przez Austriaków.
-1774 r. - Otwarto gimnazjum państwowe w miejscu zlikwidowanego rok wcześniej kolegium jezuickiego.
-1846 r. - W czasie rabacji chłopskiej podczas napadu na dwór Tytusa Trzecieskiego w Polance zostaje pobity Wincenty Pol.
-1867 r. - utworzenie powiatu krośnieńskiego. Miasto zostaje powiększone o tereny wsi Guzikówka.
-1872 r. - W pożarze miasta spłonęło niemal całe wyposażenie kościoła Franciszkanów.
-1874 r. - Powstanie Towarzystwa Zaliczkowego.
-1884 r. - Do miasta została doprowadzona linia kolejowa łącząca Zwardoń z Husiatynem.
-1887 r. - Powstanie szkoły tkackiej.
-1892 r. - Powstanie Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół".
-1895 r. - Powstanie Seminarium Nauczycielskiego Męskiego.
-1898 r. - Powstanie Szkoły Rolniczej w Suchodole.
-1900 r. - Utworzenie Szkoły Realnej (obecnie I liceum Ogólnokształcące).
-1901 r. - Utworzenie przez Michała Mięsowicza Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych (funkcjonującej do 1938 r.)
-1905 r. - Uruchomienie rafinerii ropy naftowej. Miasto staje się znacznym ośrodkiem przemysłu naftowego.
-1914 r. - Uruchomienie pierwszej elektrowni.
-1914 r. - Wybuch I wojny światowej. W trakcie walk rosyjsko-austriackich miasto kilkakrotnie przechodzi z rąk do rąk.
-1918 r. - Miasto uzyskuje zgodę na budowę międlarni i przędzalni lnu - późniejsze Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Krosnolen".
-1919 r. - Rozpoczęcie budowy gazociągu.
-1920 r. - Rozpoczęcie budowy zakładów szklarskich (obecnie Krośnieńskie Huty Szkła). Krosno staje się w Polsce największym ośrodkiem przemysłu szklarskiego.
-1924 r. -Powiększenie obszaru miasta o tereny wsi Krościenko Niżne oraz Białobrzegi.
-1928 r. - Rozpoczęcie budowy Zakładów Gumowych "Wudeta".
-1932 r. - Otwarcie lotniska w Krośnie.
-1938 r. - Przeniesienie z Bydgoszczy do Krosna Szkoły Lotniczej.
-8 IX 1939 r. - zajęcie miasta przez Niemców.
-11 IX 1944 r. - odbicie miasta przez wojska sowieckie.
-1945 r. - Powstanie Państwowej Stacji Traktorów i Maszyn Rolniczych, późniejszej Fabryki Amortyzatorów "Polmo". Powstanie warsztatu szybowcowego, późniejszej WSK. Reaktywowanie Gimnazjum Naftowego, obecnie Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych.
-1946 r. - Powstanie Fabryki Obuwia Sportowego.
-1954 r. - Otwarcie Muzeum Ziemi Krośnieńskiej PTTK, obecnie Muzeum Podkarpackie.
-1958 r. - Przyłączenie do miasta wsi Suchodół.
-1966 r. - Powiększenie miasta o wieś Polankę.
-1972 r. - Przyłączenie do Krosna obszaru wsi Turaszówka.
-30 VI 1975 r. -W związku z reformą administracyjną zlikwidowano powiat krośnieński. Krosno stało się stolicą nowo utworzonego województwa krośnieńskiego. Powstanie (na bazie wcześniejszego Domu Kultury "Górnik") Wojewódzkiego Domu Kultury.
-1982 r. -Powstanie Biura Wystaw Artystycznych.
-1989 r. - Utworzenie Muzeum Rzemiosła.
-1990 r. - Powstanie Nauczycielskiego Studium Języków Obcych.
-1992 r. - Przeniesienie z Miejsca Piastowego do Krosna Liceum Sztuk Plastycznych.
-10 VI 1997 r. - W mieście przebywa Papież Jan Paweł II. W trakcie Mszy Św. na krośnieńskim lotnisku zostaje kanonizowany bł. Jan z Dukli. Papież dokonuje także poświęcenia kościoła pw. Św. Piotra i Św. Jana z Dukli.
-1 I 1999 r. - Reforma administracyjna kraju. Likwidacja województwa krośnieńskiego. Miasto Krosno otrzymuje prawa powiatu, utworzono także powiat krośnieński obejmujący tereny dziewięciu okolicznych gmin.
-1999 r. - Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.
- 2000 r. - We wrześniu oddano do użytku nowoczesną oczyszczalnię ścieków.